خانه / آخبار / دوبلین دو و کشورهای اروپای
دوبلین دو و کشورهای اروپای

دوبلین دو و کشورهای اروپای

دوبلین دو و کشورهای اروپای

دانمارک و دوبیلن 2

از دنمارک فقط زیر سندان مجرد (بی سرپرست) رد مرز یونان نمیشوند. در باره بقیه پناهنده ګان اګر دولت دنمارک دریابند که آنها در یونان بوده اند و اګر دولت یونان بیپذیرد که آنها را برګرداند به یونان، دولت دنمارک فوراً اقدام به اخراج آنها خواهد کرد. هر چند که در دانمارک همه میدانند که در یونان حقوق پناهنده ګان نقض میشود، و دولت دنمارک بخاطر برګرداندن پناهنده ګان به یونان تحت فشار است و دولت نیز میپذیرد که شرایط در یونان برای پناهنده ګان مساعد نیست اما مسؤلین برای توجیه کردن عمل خویش میګویند که این مشکل دولت یونان است نه دنمارک. لذا توصیه میشود که متقاضیان پناهنده ګی که از طریق یونان به دنمارک می آیند، برای اینکه دوباره به یونان برګردانده نشوند باید با وکلای مجرب در تماس شده و در خواست کمک کنند در ذیل آدرس آنها درج میشود.

Danish Refugee Council

Borgergade 10

1300 København K

0045 (0)33 73 50 00 :تلفن

Τετάρτη 1 – 3 μ.μ.

چار شنبه ها از ساعت یک الی سه بعد از ظهر

Marianne Volund

Cityadvokaterne

Falkoner Allé 7

2000 Frederiksberg

mv@cityadvokaterne.dk :ایمل

0045 (0)27 14 92 97 :تلفن

فرانسه و دوبیلن 2

با وجود اینکه قرارداد رسمی بین فرانسه و یونان در باره برګشت پناهنده ګان وجود ندارد اما کم نیستند کسانی که از فرانسه به یونان رد مرز شده اند و میشوند. در اواخردادګاه های زیادی در فرانسه بدلایل همچون وضع صحی پناهنده و یا وضعیت بدی پناهندګان در یونان رد مرز مهاجرین به یونان را متوقف نموده است. اګر کسی برای ګرفتن پناهندګی در فرانسه می آید، مهم است قبل از هر اقدامی با سازمانهای که در زمینه کمک به پناهنده ګان فعالیت دارند مراجعه کند. در ذیل آدرس و طریقه تماس با بعضی از آنها ذکر میشود.

Collectif de soutien des exilés du 10ème

c/o MRAP 43 bd Magenta 75010 Paris

0033 (0)1 53 38 99 99 0033 (0)1 53 38 99 99 :تلفن

exiles10@rezo.net : ایمل

http://www.exiles10.org/ :سایت

GISTI

3 villa marcès 75011 Paris

http://www.gisti.org/ :سایت

gisti@gisti.org :ایمل

0033 (0)1 43 14 84 84 0033 (0)1 43 14 84 84 :تلفن

Forum réfugiés

Maison du réfugié

326 rue Garibaldi

69007 Lyon

0033 (0)4.72.77.68.02 0033 (0)4.72.77.68.02 :تلفن

آلمان و دوبیلن 2

از آلمان ګروهای خاص از مهاجرین (زیر سندان واقعی بی سر پرست، خانواده های که اطفال خورد دارند و اشخاص که به بیماری جدی دچار باشند) دوباره به یونان برګردانده نخواهند شد. در مجموع رد مرز پناهنده ګان از آلمان به یونان یکی از موضوعات انتقادی و پر جنجال در جرمنی محصوب میشود. دادګاه های زیادی در آلمان رد مرز به یونان را ممنوع اعلان نموده است، اما قانون مهاجرت در این کشور هرګز ثابت نیست. در ماه سپتامبر دوهزارونه دادګاه عالی قانون اساسی رد مرزی بدون طی شدن مراحل قانونی را غیر اجرایی اعلان نمود. لذا الزاماً توصیه میشود که متقاضیان پناهنده ګی که از طریق یونان به آلمان می آیند، برای اینکه دوباره به یونان برګردانده نشوند باید با وکلای مجرب در تماس شده و در خواست کمک کنند در ذیل آدرس آنها درشهرهای مختلف آلمان درج شده است (فراګفورت) Frankfurt

PRO ASYL

0049 (0)69-23 06 88 0049 (0)69-23 06 88 :تلفن

0049 (0)69-23 06 50 0049 (0)69-23 06 50 :فاکس

dmo@proasyl.de :ایمل

www.proasyl.de :سایت

(خاناوو) Hanau

(قهوه خانه مهاجرین)Refugee café

0049-(0)6181-184369 0049-(0)6181-184369 :تلفن

ag3f@comlink.org :ایمل

(هامبورک) Hamburg

Flüchtlingsrat Hamburg

www.fluechtlingsrat-hamburg.de :سایت

0049(0)40-4315987 0049(0)40-4315987 :تلفن

Café Exil

Spaldingstr. 41

0049(0)40-2368216 0049(0)40-2368216 : تلفن

Mo, Tue, Thurs, Fri 8 a.m. – 1 p.m.

دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت هشت صبح الی یک بعد از ظهر

(مونیخ) München

Bayerischer Flüchtlingsrat

Augsburgerstr.13

0049 – (0)89 76 22 34 0049 – (0)89 76 22 34 :تلفن

0049 – (0)151 21187027 0049 – (0)151 21187027 :موبایل

از ایرلند اطلاعات کافی در دست نیست، مخصوصاً در ارتباط به (دبلین دو) برای بدست آوردن اطلاعات به آدرس ذیل در تماس شوبد Irish Refugee Council

2nd Floor

Ballast House

Aston Quay

Dublin 2

00353-(0)1 764 58 54 00353-(0)1 764 58 54 :تلفن

00353-(0)1 672 59 27 00353-(0)1 672 59 27 :فاکس

info@irishrefugeecouncil.ie :ایمل

www.irishrefugeecouncil.ie :سایت

ایتالیا و دوبیلن 2

در ایتالیا وضعیت مهاجرین به خاطر اعمال معاهده (دبلین دو) علیه آنها بسیار بد میباشد. اما بعضی وقتها به کمک وکیل خوب امکان اینکه از دیپورت – رد مرز شدن به یونان ویا هر کشور دیګری نجات پیدا کنید وجود دارد. در سالهای اخیر یکی از موضوعات که توجه اورګانها و سازمانهای مدافع حقوق مهاجرین را بخود جلب کرده این است که پلیس بندرګاهای ایتالیا اکثر از مهاجرین را مستقیماً از بندرګاهای ورودی ایتالیا رد مرز کشورهای مبداء (کشور که از آنجا به ایتالیا آمده است) میکند. این ګونه برخورد دولت ایتالیا به غیر از اینکه یک عمل غیر قانونی میباشد، ازاساسات معاهده (دبلین دو) نیز نمیباشد، چون در این حالت مهاجرین حتی فرصت تقاضای پناهنده ګی را نیز نمیداشته باشند. بهر حال در بعضی موارد امکان اینکه در ایتالیا تقاضای پناهنده ګی کنید وجود دارد که درین صورت متقاضیان (بدون پاسپورت و کدام جوازنامه مسافرت دیګر) برای چند ماهی در بازداشتګاهای مخصوص منتظر جواب میمانند، شاید هم در موارد خاصی متقاضیان تا ګرفتن جواب پناهندګی در کمپها جابجا شوند. اګر باز هم ایتالیا مقصد نهایی تان باشد میتوانید در آدرس که در ذیل ذکر میشود مراجعه کنید

Razzismo Stop Venezia

Via Fratelli bandiera 45,

30175 Marghera (Ve)

razzismostop_ve@globalproject.info :ایمل

هالند و دوبیلن 2

از این کشور رد مرز مهاجرین به یونان بصورت غیر قانونی صورت میګیرد. دادګاهای رده پایین معمولاً رای در متوقف کردن دیپورت – ردمرز مهاجرین به یونان را صادر میکنند، چون وضعیت مهاجرین در یونان را غیر مساعد میدانند. اما در اکثر موارد پروندهای مهاجرین رد مرزی به دادګاهای عالی کشیده میشوند که متاسفانه در آنجا ری به اجرای اخراج مهاجرین آسانتر صادر میشود. کمیسیون حقوق بشر اتجاده اروپا چندین بار به دولت هالند توصیه نموده است که رد مرز پناهنده ګان به یونان را متوقف کند. درین کشور همه مهاجرین در یک وضعیت قرار دارد و زیرسندان که در اکثر موارد و در بعضی کشورها از امتیازاتی خاصی بر خوردارند، درین کشور همانند بقیه پناهنده ګان با آنها برخورد میشود. درین کشور نیز مدافعین و فعالان حقوق مهاجرین و پناهنده ګان فعالیت دارند که در زیر آدرس آنها وجود دارد

Dutch Council for Refugees

Surinameplein 122

Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam

(020) 346 7266 :تلفن

(020) 617 81 55 :فاکس

asielprocedure@vluchtelingenwerk.nl :ایمل

www.vluchtelingenwerk.nl :سایت

سویدن و دوبیلن 2

بعضی از رد مرزها به یونان از این کشور توسط داد ګاه های مهاجرت متوقف شدند اما با کشاندن پروندهای مذکور به دادګاهای رده بالاتر دوباره به رد مرز منجر شدند، دلیل اش کافی نبودن مدارک از وضعیت بد در یونان اعلان شدند. پس بنابر این بودن وضعیت بد در یونان نمیتواند در این کشور از اجرای معاهده (دبلین دو) جلو ګیری کند و مدافعین مهاجرین منیتوانند با تکیه بر این دلیل از مهاجرین حمایت کنند تا جلو رد مرز شدن آنها را بګیرد. اما در این کشور نیز در موارد خاصی شانس ماندن و رد مرز نشدن وجود دارد، و پروندهای خاصی میتواند مورد حمایت قرارګیرد. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: پیوند خانوادګی (به هم رسیدن اعضای یک فامیل که در جاهای مختلف موقعیت دارند و میخواهند با هم یکجا شوند) و یا جلو ګیری از ازهم پاشیدګی خانوادګی (یعنی اګر یک عضو از فامیل در این ګشور قبول شده باشد و بعداُ بقیه اعضای فامیل در این کشور برسند امګان ماندن آنها نیز در این کشور وجود دارد)، اګر کسی در این کشور جواب منفی پناهنده ګی ګرفته باشد و بعداً توانسته است ګدام مدارک دیګری بګیرد، میتواند در این کشور بماند) و اشخاص که به امراض خاصی به شمول مشکلات روانی مبتلا باشد ممکن است از ردمرز شدن به یونان در امان باشد. طبق قانون مهاجرت در این کشور اګر پناهنده که شامل (دبلین دو) بوده و رد مرزی داشته باشد، اګر شش ماه بعد از معرفی خویش به پلیس در صورت که سعی نکرده باشد خود را از مسؤلین مخفی کند، خود به خود از ردمرز معاف خواهد شد و ناګزیر در لیست کسانی قرار خواهد ګرفت که پرونده آنها دوباره بررسی خواهد شد. لذا موارد پیش خواهد آمد که بعضی از مسؤلین مهاجرت عمداً بررسی بعضی از پروندها را به تعویق بیندازند تا شاید بخواهند به کسی کمک کرده باشند. وبلاخره اینکه دفتر مهاجرت وزارت داخله این کشور رد مرز زیر سندان واقعی را به یونان متوقف کرده است

به آدرسهای ذیل کمکهای قانونی خواهید یافت

Gothenburg (Göteborg)

momo@ingenillegal.org :ایمل

0046 (0)704-37 75 24 0046 (0)704-37 75 24: تلفن پیام ګزار

Malmö

asylgruppen@hotmail.com :ایمل

0046 (0)736 59 05 73 0046 (0)736 59 05 73 :تلفن
Stockholm stockholm@ingenillegal.org :ایمل 0046 (0)762 – 44 33 12 0046 (0)762 – 44 33 12 :تلفن The Swedish Network of Asylum and Refugee Support Groups (FARR) Has local groups in several towns. 0225-147 77 :تلفن info@farr.se :ایمل www.farr.se :سایت

سویس و دوبیلن 2

از این کشور اشخاص و ګروهای خاصی (خانوادها با اطفال بسیار خورد، زیر سندان بی سر پرست و اشخاص که امراض خاص دارند) رد مرز نخواهند شد. و اما، چون وضعیت کلی در این کشور هیچګا ثابت و در هر شهر مثل هم نیست، لذا هر شخصی احتمال دارد در معرض رد مرز شدن قرار ګیرد، ولی به کمک یک وکیل مجرب شاید بعضی وقتها برای بعضیها شانسی ماندن وجود داشته باشد. دوتا آدرس زیرین میتواند به شما کمک کند که از مزایای مددهای قانونی برخوردار شوید

Schweizerische Flüchtlingshilfe

Weyermannsstrasse 10

3008 Bern

0041 (0)31 370 75 75 0041 (0)31 370 75 75 :تلفن

info@fluechtlingshilfe.ch :ایمل

www.fluechtlingshilfe.ch :سایت

Solidarité sans frontières Neuengasse 8

3011 Bern

0041-(0)31 311 07 70 0041-(0)31 311 07 70 :تلفن

0041-(0)31 311 07 75 0041-(0)31 311 07 75 :فاکس

sekretariat@sosf.ch:ایمل

انگلستان و دوبیلن 2

سیاست این کشور در قبال مهاجرین به ګونه است که تمام متقاضیان پناهندګی را که در یونان انګشت نګاری شده است دوباره به یونان بر میګرداند. بطور مثال میتوان از تصمیم تعیین کننده پارلمان لوردهای (حاکمان محلی) این کشور (در مورد پرونده آقای ناصری) که در ماه مارچ دوهزارو نه انجام ګرفت اشاره کرد. در این رای پارلمانی آمده است که رد مرز نمودن پناهندګان از انګلیس به یونان «طبق ماده سه کنوانسیون حقوق بشر اتحاده اروپا نقص شمرده نمی شود» بدلیل اینکه اسناد معتبر که ثابت کنند که یونان پناهنده ګان را رد مرز کشورهای نا امن می کند وجود ندارد. مراکز ارایه خدمات قانونی به مهاجرین به آدرسهای ذیل میباشد

Refugee Action

240A Clapham Road

London SW9 OPZ

0044 (0) 20 7735 5361 0044 (0) 20 7735 5361 :تلفن

0044 (0) 20 7587 3676 0044 (0) 20 7587 3676 :فاکس

www.refugee-action.org.uk :سایت

Refugee Council

240-260 Ferndale Road

London SW9 8BB

0044 (0) 20 7346 6709 0044 (0) 20 7346 6709 :تلفن

0044 (0) 20 7346 6760 0044 (0) 20 7346 6760 :فاکس

info@refugeecouncil.org.uk :ایمل

www.refugeecouncil.org.uk :سایت

Refugee and Migrant Justice Nelson House

153-157 Commercial Road London E1 2DA

0044 (0)20 7780 3200 0044 (0)20 7780 3200 :تلفن

0044 (0)20 7780 3201 0044 (0)20 7780 3201 :فاکس

rlc@rmj.org.uk :ایمل

www.rmj.org.uk : سایت

اتریش و دوبیلن 2

اتریش

در اتریش وضعیت مهاجرین در ارتباط با قرارداد (دبلین دو) بسیار وخیم میباشد. و برکشت مهاجرین دوباره به یونان همیشه اجرا میشود. در ماههای بعدی پارلمان کشور اتریش قانون جدید پناهنده ګی را در این کشور باز بینی و به تصویب خواهد رساند و پیش بینی میشود که وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. باز هم اګر مایل باشید در نهایت کشور اتریش را برای پناهندکی انتخاب کنید، حتماً احتیاج به حمایت دارید که آن را میتوانید در آدرس ذیل پیدا کنید

درشهر وین

Asyl in Not

Währingerstraße 59/2/1

سایت انترنتی: www.asyl-in-not.org

1090 Wien

تلفن: oo43- 01 4084210

Deserteurs- und Flüchtlingsberatung

مشاوره حقوقی برای پناهنده ګان

سایت انترنتی: www.deserteursberatung.at

تلفن: 0043015337271 0043015337271

Schottengasse 3a/1/59 staircase (Stiege) 1

طبقه چهارم دروازه ۵۹

1010 Wien

ایمل: info@desertteusberatung.at

همچنان در آدرس انترنتی که در بالا داده شده است، اطلاعات کافی در باره قانون مهاجرت در اتریش و نیز راهنماییهای عملی در جهت درخواست و ګرفتن پناهنده ګی در این کشور به زبانهای آلمانی، انګلیسی،فرانسوی، روسی، سربستانی و آلبانی وجود دارد که شاید کمک کننده باشد

بلژیک و دوبلین 2

برای اکثر متقاضیان پناهنده ګی در کشور بلژیک تصمیم به برګشت دوباره به کشور یونان جواب داده میشود. اما به ندرت امکان متوقف کردن رد مرز شدن اشخاص محدود وجود دارد. دادګاه های فرانسوی زبان اکثراً دیپورت(ردمرز) به یونان را رد میکنند، اما فقط متقاضیانی میتوانند در خواست دادګاه فرانسوی زبان را کنند که به خوبی زبان فرانسوی را صحبت میکنند. هر سندی که بتواند وضعیت بدی پناهندګی در یونان را به اثبات برساند مهم بوده و به جریان پناهنده کی کمک خواهد کرد. اسناد مثل تجربیات شخصی تان از زندان و یا رفتارهای بد پلیس و غیره. هر متقاضی پناهندګی که از طریق یونان به بلژیک میرسد باید فوراً به وکلای مجرب که آدرس و روش تماس به آنها در ذیل ذکر میشود مراجعه کند

Comité Belge d’Aide aux Réfugiés/ Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen Rue Defacqzstraat 1 b 10

1000 Bruxelles بروکسیل

02/537.82.20 :تلفن

02/537.89.82 :فاکس

سایت انترنتی: www.cbar-bchv.be

قرارداد دوبلین 2

اطلاعات چندی در باره ادامه سفر شما، البته اګر قصد ترک کردن آتن را داشته باشید

!به اُروپا خوش آمدید

اکثر مهاجرین که در آتن می رسند تصمیم ماندن در یونان را ندارند. شما نیز اګر قصد رفتن به کشوری خاصی را دارید شاید بعضی از اطلاعات زیر برای تان مفید واقع شود
در صورت که در یونان ثبت احوال شده باشید، به احتمال زیاد انګشت نګاری نیز شده اید، فرقی نمیکند که روی کاغذ انجام شده باشد و یا مستقیاً بصورت کامپیوتری. این مساله اهمیت از این جهت دارد که اثر انګشت شما وارد بانک اطلاعاتی اتحاده اروپا (اِورُوداک) میشود. به محص اینکه در کشور دیګر عضو اتحاده اروپا وارید شوید و درخواست پناهندګی کنید، مسؤلین آن کشور در خواهند یافت که شما از یونان ګذشته اید
طبق قرارداد معروف (دبلین دو) که بین کشورهای عضو اتحاده اروپا به امضاء رسیده است، هر مهاجری که در کشور دومی درخواست پناهندګی کند به زودی به کشور اولی که همان کشور ورودی می باشد بر ګردانده میشود. فقط درباره زیرسندان مجرد قضیه کمی متفاوت می باشد و آن اینکه آنها در کشور برګردانده میشوند که اولین بار در آن جا درخواست پناهندګی کرده اند. لذا در صورت که اثر انګشت شما را پیدا کنند خود به خود به این معنی است که شما در یونان بوده اید، وبه احتمال زیاد سعی خواهند کرد تا شما را دوباره به یونان برګردانند
در ماهای اخیر شرایط خیلی بدی که مهاجرین در یونان با آن رو برو است، اکثر از مهاجرین و پناهندګان و حمایت کنندګان آنها را وادار بر آن داشته است که در مقابل رد مرزها از کشورهای دیګر اروپا به یونان عکس العمل نشان دهند و به مخالفت با آن اقدام کنند. لذا اګر کمی خوش شانس باشید شاید راه های وجود داشته باشد که ازرد مرز شدن به یونان نجاد پیدا کنید
چون وضعیت مهاجرین در کل در سراسر اروپا پیچیده بوده و مدام در حال تغیرات است. لذا بهتر است قبل از اینکه سفر کنید با اشخاص که تجربه کافی در بخش قانونی دارد در تماس شوید و از آنها در خواست کنید به شما اطلاعات کافی دهند. و همچنان در هر کجای که باشید ختماً به وکیلی احتیاج دارید که تخصص داشته باشد در مورد قرارداد (دبلین دو) که بین کشورهای اتحاده اروپا در باره مهاجرین وجود دارد
اګر امکان داشته با شد به محض اینکه در هر کشور اروپایی میرسید با اشخاصی در تماس شوید که میتوانند به شما در باره آن کشورو وضعیت آنجا اطلاعات کافی و راهنمایی های مفید را ارایه کنند، سعی کنید این کار را قبل از تحویل دادن خود به پلیس که شما را ثبت احوال می کنند انجام دهید. در مورد خود و مخصوصاً در مورد اینکه چګونه واز چه طریقی به آنجا رسیده اید هرګونه اطلاعات که به مسؤلین در جریان اولین مصاحبه خویش ارایه می کنید احتمال دارد علیه شما در مصاحبه های بعدی ګه برای ګرفتن پناهندګی ازشما اخذ میشود، استفاده شود. لذا قبل از اینکه در اولین مصاحبه حضور پیدا کنید باید خوب فکر کنید که چګونه در باره مسیر سفر خویش تا آنجا صحبت میکنید، و اینکه بیان چه اطلاعات را در باره خویش و مسیر سفر خویش مفید میدانید. و از همه مهمتر اینکه اګرقبلاً در کدام ګشور دیګری بوده اید و در آنجا اثر انګشت داده اید، هرګز سعی نکنید که آنرا مخفی نموده و منکرآن شوید، مخصوصاً از وکیل مدافع خویش که سعی در کمک کردن شما دارد. چون برای پلیس آن کشور پیدا نمودن اثر انګشت شما شاید آسانترین کار است
وآخرین توصیه اینکه: اګر کسی بتواند به اثبات برساند که سه ماه بعد از آخرین ثبت احوال خویش، در کشوری دیګری بوده که عضو اتحاده اروپا نیست (مثلاً ترکیه ،صربستان و غیره) می توانید از رد مرز شدن به یونان نجات پیدا کند، چرا که شامل کسانی نمی شود که طبق قرارداد (دبلین دو) با آنها برخورد میشود
واما، چون شرایط مهاجرین و همچنان سیاستهای دول اتحاده اروپا در برخورد با آنها همیشه در حال تغیر است، لذا اطلاعات بالا هرګز برای همیشه ثابت و قابل اعتبارباقی نخواهد ماند. و برای اینکه از اطلاعات تازه برخوردار باشید سعی کنید با آدرس های ذیل که برای تان ارایه میشود در تماس شوید در ذیل آدرس وتماس از کشورهای متفاوت در اختیار تان ګذاشته شده است تا در دادن اطلاعات و در صورت نیازوبودن امکانات آن ارایه کمکهای لازم را برای تان انجام دهند
!سفرخوب وامنیت کامل را برای تان آرزو میکنیم
اطلاعات بالا احتمال دارد تغیر کند چون همان طوری که وضعیت در حال تغیر است ما هم سعی میکنیم اطلاعات تازه تری را در اختیار شما قرار دهیم. اما فراموش نکید که بهر صورتی با سازمانها، وکلا و اشخاضی که طریقه تماس آنها در اختیار تان قرار ګرفته در تماس شوید تا مطمعن شوید از وضعیت تان. و نیز مهم است که شما نیز از تجربیات سفر خویش و اینکه در طول سفرتان با چه مشکلات روبرو شده اید و اګر فکر میکنید برای دیګران نیز مفید خواهد بود، را با ما در میان در میان بګزارید
با تلاش دوست عزیز و گرامی از سایت افغانستان در عصر معاصر.

Share Button

درباره admin

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا