خانه / اتحاديه / اساس وساختار تشکیلاتی
اساس وساختار تشکیلاتی

اساس وساختار تشکیلاتی

اتحادیه

اساس وساختار تشکیلاتی
نام اتحادیه عبارت است از اتحادیه افغانهای مقیم یونان.
مقر اتحادیه در کشور یونان بوده و ادرس دفتر مرکزی آن، شهر آتن، منطقه اتیکی میباشد. این اتحادیه مي تواند با تصويب هیأت مدیره نمایندگیهای را در نقاط دیگر، اعم از داخل و خارج از کشور یونان تأسیس نماید.
مدت فعاليت اتحادیه از تاريخ تأسيس نامحدود می باشد.
اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل و فعاليتهاي آن  غيرسياسي، غيرانتفاعي و عام المنفعه بوده و خود را ملزم به رعایت  قوانين کشور میزبان میداند.اتحادیه تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان را دارد.
هرافغان که سن 18 را تکمیل کرده باشد، اساسنامه و مرامنامه اتحادیه را پذیرفته و حق العضویت بپردازد و در راه تحقق اهداف اتحادیه فعالانه اشتراک ورزد، عضو اتحادیه شده میتواند. عضویت در اتحادیه داوطلبانه و انفرادی میباشد. متقاضی عضویت توسط یک نفر عضو اتحادیه معرفی میگردد. پذیرش عضویت جمعی توسط هیأت مدیره صورت میگیرد. هر شخص غیر افغان که در جهت تحقق اهداف اتحادیه فعالیت نماید، عضو افتخاری نامیده میشود.

حقوق و وظایف اعضا:

نظریات ، پیشنهادات و انتقادات خود را به مقامات اتحادیه ارائه دهند و در بحث پیرامون فعالیت و گزارش دهی اتحادیه ابراز نظر نموده و میتواند هر مقام را در مطبوعات اتحادیه و خازج از ان انتقاد نماید.
از فعالیتها و تصامیم ارگانهای بالاتر و همچنین از نتایج پشنهادات و نظریات خود در تشکیلات مطلع شود.
برای هر مقام و مسئولیتهای مختلف خود را کاندید نماید و یا کاندید مورد نظر خود را انتخاب کند.
حق العضویت خود را پرداخت نماید.

ساختار تشکیلاتی

الف)    کنگره (مجمع عمومی)           ب)     هیأت مدیره         ج)     کمیسیون تفتیش

کنگره  (مجمع عمومی

کنگره عبارتند از کسانیکه حق العضویت به صورت مداوم  پرداخت نموده و در فعالیت های اتحادیه سهم میگیرند.
1/11- کنگره اتحادیه عاليترين مرجع تصميم گيري مي باشدكه بصورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود . کسانیکه حق العضویت پرداخت نمیکنند ولی در فعالیتهای اتحادیه سهم میگیرند اعضای افتخاری نامیده میشوند.
2/11- جلسه عادی کنگره اتحادیه سال دو بار در دفتر مرکزی اتحادیه با تعيين وقت قبلي تشكيل خواهد شد.
3/11 ـ تشکیل جلسه کنگره با حضور نصف اعضا به علاوه یک رسمیت پیدا میکند و جهت تصویب هر موضوعی نیز ارا ء موافق با اکثریت نصف  بعلاوه یک نفر از اعضا حاضر ضروری است، در صورتیکه در دعوت اول اکثریت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله ی یک هفته بعد تشکیل و با هر تعداد حاضر  جلسه رسمیت پیدا میکند.
5/11- حد نصاب براي تغيير و يا اصلاح اساسنامه اتحادیه جزئاً و يا كلاً و انحلال اتحادیه ، با اكثريت مطلق دو سوم اعضای کنگره خواهد بود.
6/11- موارد ذیل موجب لغو عضویت فرد از کنگره میگردد:

الف ـ فعالیتهای سیاسی بنام اتحادیه.

   ب ـ فعالیت های که به تشخیص کنگره شؤنات اتحادیه را به مخاطره اندازد.

ج ـ عدم حضور غیر موجه در سه جلسه ای متوالی.

د ـ عدم پرداخت حق العضویت تا سه ماه متواتر.

7/11 ـلغو عضويت مي بايست به تصويب هیأت رئیسه رسیده و مراتب كتباً به عضو مذكور ابلاغ میگردد.

وظايف و اختيارات کنگره (مجمع عمومی):
1/12 -وظايف و اختيارات کنگره شامل موارد زير مي باشند:

الف-  تعيين و تصويب خط مشي و برنامه كلي ساليانه اتحادیه .
ب – تعيين اعضاي هیأت مدیره.
ج – تعيين کمسیون تفتیش.
د – تصويب مرامنامه هاي لازم .
هـ ـ تصويب بودجه ساليانه كه از طرف هیأت رئیسه پيشنهاد مي‌شود.
و – رسيدگي و تصويب میزان درآمدها و مخارج اتحادیه و گزارش ساليانه هیأت مدیره .
ز – تصويب طرح‌هاي پيشنهادي جهت تقويت بنيه مالي اتحادیه.
ح – اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور مربوط به تحقق اهداف اتحادیه.

2/12 – جلسه فوق العاده کنگره در موارد ذیل تشکیل میگردد.
الف – تصويب هرگونه تغيير و تبديل و اصلاح اساسنامه اتحادیه.
ب– تصويب انحلال انجمن با توجه به ماده 28 اساسنامه.

3/12 – جلسه فوق العاده کنگره با درخواست رياست هیأت مدیره يا کمیسیون تفتیش و يا درخواست يك سوم اعضاء کنگره تشكيل خواهد شد .
درخواست تشکیل جلسه فوق العاده کتبی بوده وحداقل یک هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء رسانیده میشود.
جلسه فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط جلسه عادی کنگره را خواهد داشت .
جلسات عادی و فوق العاده کنگره تحت ریاست هیأت مدیره تشکیل میگردند.

هیأت رئیسه:
1/ : 13 هیأت مدیره اتحادیه مركب از 11 نفر اعضاء اصلي و 2 نفر اعضاء‌ علي البدل میباشد كه توسط کنگره انتخاب میشود.
2/13: اعضاء هیأت مدیره باید از میان اعضای کنگره بر اساس رأی گیری  انتخاب شوند.
3/13 : اعضای هیأت رئیسه نباید سابقه کیفری داشته و تحت تعقیب محاکم عدلی و قضایی کشور میزبان نباشند.
4/13 :  مدت مسئوليت هیأت رئیسه دو سال بوده كه از طرف کنگره قابل عزل ، تغيير و يا تمديد میباشد و انتخاب مجدد همان هیأت يا هر يك از اعضاء هیأت مدیره در طول مدت و پس از آن بلامانع است.
5/13 : جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاءرسمیت یافته وتصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.
شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست وغیبت هریک از اعضاءبدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب است.
6/13 : در صورت استعفاء، فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیآت رئیسه، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه مینماید.

وظايف و اختيارات هيأت رئیسه
هيات مدیره داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد :

1/ : 13 هیأت مدیره اتحادیه مركب از 11 نفر اعضاء اصلي و 2 نفر اعضاء‌ علي البدل میباشد كه توسط کنگره انتخاب میشود.
2/13: اعضاء هیأت مدیره باید از میان اعضای کنگره بر اساس رأی گیری  انتخاب شوند.
3/13 : اعضای هیأت رئیسه نباید سابقه کیفری داشته و تحت تعقیب محاکم عدلی و قضایی کشور میزبان نباشند.
4/13 :  مدت مسئوليت هیأت رئیسه دو سال بوده كه از طرف کنگره قابل عزل ، تغيير و يا تمديد میباشد و انتخاب مجدد همان هیأت يا هر يك از اعضاء هیأت مدیره در طول مدت و پس از آن بلامانع است.
5/13 : جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاءرسمیت یافته وتصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.
شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست وغیبت هریک از اعضاءبدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب است.
6/13 : در صورت استعفاء، فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیآت رئیسه، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه مینماید.

وظایف و اختیارات رئیس:

1/15:نمایندگی قانونی اتحادیه در مراجع رسمی و قضایی و کلیه نهادهاو در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
2/15: قبضهای پرداختی را با منشی عمومی و قبضهای دریافتی را با صندوقدار امضا میکند.
3/15: جلسات کنگره و هیأت مدیره را رهبری کرده ومطابق اساسنامه میتواند درخواست تشکیل جلسه فوق العاده را نماید.
4/15: در صورت غییت رئیس یا لغو صلاحیت او، معاون رئیس وظایف او را انجام میدهد.

وظایف منشی عمومی

1/16: حفظ تمام اسناد و مدارک و مهر اتحادیه.
2/16: امضای قبضهای پرداختی با رئیس و امضای مکاتبات و مراسلات رسمی اتحادیه.
3/16: صورت جلسات هیئات مدیره را به دقت کامل نوشته وهمرای اعضای حاضر در جلسه انرا امضا میکند.
4/16: بودجه سالیانه اتحادیه و موارد دخل و خرچ انرا با صندوقدار ترتیب و تنظیم مینماید.
5/16: در صورت غیبت و یا لغو صلاحیت او یک نفر از اعضای هیأت مدیره که از طرف رئیس تعین میشود وظایف او را انجام میدهد.

وظایف صندوق دار

1/17: تمام اسناد دخل و خرچ اتحادیه را نگهداری نموده و در قبال هر گونه مصرف بدون تأیید هیأت مدیره پاسخگو میباشد.
2/17: صندوقدار حق العضویت ها را با صدور قبضهای سه برگه ای در یافت نموده و سایر درآمد های اتحادیه را با صدور قبضهای که رئیس نیز انهارا ا مضا نموده باشد وصول و مراقبت مینماید.
3/17: هر نوع پرداخت مالی را که هیأت مدیره تصویب کرده و رئیس و منشی عمومی انرا امضا نموده باشند اجرا مینماید.
4/17: صندوقدار حق ندارد مبلغ بیش از 500 یورو از درآمد اتحادیه را در نزد خود نگهداری کند. و بیشتر از مبلغ مذ کور را در حساب بانکی اتحادیه واریز نماید.
کشیدن پول از حساب بانکی اتحادیه با امضای رئیس، صندوقدار و هر کسی دیگر که از طرف هیأت مدیره تعیین شده باشد صورت میگیرد.
5/17: صندوقدار موأظف است هر زمان که کنگره ، هیأت مدیره و هیأت تفتیش از او درخواست نما یند در مورد وضعیت مالی اتحادیه پاسخ دهد.
6/17: در صورت غیبت ، استعفا و یا لغو صلاحیت صندوقدار یک نفر دیگر از اعضای هیأت رئیسه به جز از رئیس و منشی عمومی با تصویب اکثریت آراء هیأت مدیره به جای او ایفای وظیفه مینماید.

کمیسیون تفتیش:

کنگره یک نفر را به عنوان مفتش اصلی و دو نفر را بعنوان اعضاء علی البدل بمدت یک سال انتخاب مینماید .
وظايف و اختيارات کمیسیون تفتیش بشرح زير است:

1/19بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي کنگره.
2/19مطالعه گزارش سالانه هيأت رئیسه اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع کنگره.
3/19گزارش هرگونه تخلف هيأت رئیسه از مفاد اساسنامه به کنگره.
4/19اظهار نظر كتبي درباره صحّت صورت حساب سرمایه، عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار کنگره گذاشته‌اند.
5/19: کمیسیون تفتیش مي‌تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات اتحادیه انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق‌العاده کنگره را بنمايد.

کمیسیون تفتیش مي‌تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيأت مدیره شركت كند.

در صورت غیبت يا استعفاء مفتش اصلی يا سلب شرايط از او یکی از اعضای علي‌البدل با موافقت هیأت رئیسه به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود.
هيأت‌ رئیسه و کمیسیون تفتیش تا زماني كه جانشين آنها از سوي کنگره تعيين و معرفي نشده است به مسئوليت خود باقي خواهند بود.

Share Button

درباره admin

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا